Skip to content

Algemene voorwaarden De Gunfactor BV

IBAN ING Bank rekeningnummer NL82INGB0007108256
BTW NL813549681B01
KVK 84463376

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten tussen opdrachtgever en De Gunfactor BV, verder De Gunfactor.

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, De Gunfactor, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever (advies)werkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2 (Advies)opdracht: de opdracht tot het, ten behoeve van een opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het  vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken op het gebied van commercie, bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van De Gunfactor   een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een (advies)opdracht.

1.5 De Gunfactor: de rechtspersoon die de (advies)opdracht als bedoeld in 1.2 als opdrachtnemer heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.6 Opdrachtnemer:De rechtspersoon die als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een (advies)opdracht als bedoeld in 1.2.

1.7 Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens de De Gunfactor belast is met de uitvoering van de opdracht.

1.8 Partijen: de opdrachtgever en De Gunfactor.

2 Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Gunfactor  .
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor De Gunfactor werkzaam zijn.
2.3 Uitsluitend handelingen die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens De Gunfactor te zijn.

3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van De Gunfactor, en op alle overeenkomsten tot (advies)opdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor
opdrachtgever met in begrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen De Gunfactor en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
3.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
3.3 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
3.4 De Gunfactor is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

4 Uitgangspunten

4.1 De Gunfactor staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn
handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
4.2 De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met De Gunfactor over de concurrentie van anderen, de criteria
die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.
4.3 De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.
4.4 De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.
4.5 De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

5 Totstandkoming overeenkomst van opdracht

5.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht door de opdrachtnemer is ontvangen of op het moment dat de opdrachtbevestiging en de op basis van wet
en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.
5.2 De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en De Gunfactor, die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:
a) een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
b) het beoogde doel van de opdracht;
c) (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
d) wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
e) de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
f) de keuze van de door De Gunfactor in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers
alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;
g) de procedure(s) voor de beheersing van het adviesproces;
h) de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft;
i) een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
j) de bepaling van de persoon of personen aan wie De Gunfactor adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht;
k) een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de raming overschrijden;
l) de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;
m) de handelwijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
n) (indien van toepassing) de eigendoms- en auteursrechten;
o) de nabespreking en evaluatie van de opdracht;
p) de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

6 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan De Gunfactor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan De Gunfactor worden verstrekt.
6.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan De Gunfactor zijn verstrekt, heeft De Gunfactor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 Opdrachtgever is gehouden De Gunfactor onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Gunfactor verstrekte gegevens en informatie.
6.5 Als De Gunfactor   daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van De Gunfactor betrokken (zullen) zijn.
6.6 Als De Gunfactor daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever De Gunfactor kosteloos een eigen werkruimte en de
(kantoor)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

7 Geheimhouding

7.1 De Gunfactor neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op het De Gunfactor een wettelijke of beroepsplicht rust tot
openbaarmaking, De Gunfactor zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever De Gunfactor van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen bekend is. De Gunfactor dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
7.2 De opdrachtgever mag, zonder toestemming van De Gunfactor, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van De Gunfactor, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

8 Intellectuele eigendom

8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook trainingsmaterialen, en overige producten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De Gunfactor, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van De Gunfactor onverminderd het bepaalde in 5.2.
8.2 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9 Uitvoering van de opdracht

9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed
opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens De Gunfactor  .
9.2 De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij De Gunfactor en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is
(resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting van De Gunfactor. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van De Gunfactor om niet wordt bereikt.
9.3 De Gunfactor kan na overleg met de opdrachtgever een of meer opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van opdrachtuitvoerders kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Gunfactor plaatsvinden.
9.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door De Gunfactor geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
9.5 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende organisatieadvies-werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
9.6 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient De Gunfactor de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is De Gunfactor gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

10 Duur en afsluiting van de opdracht

10.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van De Gunfactor worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die De Gunfactor verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Gunfactor kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen
waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
10.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient De Gunfactor hierover binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn
goedgekeurd.

11 Annulering of opschorting ingeplande werkzaamheden

Ingeval van annulering of opschorting van door De Gunfactor ingeplande werkzaamheden van de zijde van de opdrachtgever binnen tien werkdagen voordat de werkzaamheden zouden worden verricht heeft De Gunfactor het recht deze werkzaamheden conform overeenkomst in rekening te brengen, ongeacht of de werkzaamheden op een ander moment alsnog worden uitgevoerd.

12 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere
additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. De Gunfactor dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Gunfactor behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte en ingeplande werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen wordengesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
12.2 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

13 Honorarium

13.1 Indien voor (advies)werkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium in een vast bedrag, dient daarvan in de overeenkomst met de opdrachtgever een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. De Gunfactor dient zich er dan van te vergewissen dat
hiermee het belang van de opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.
13.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend, mits hierover expliciete en schriftelijke
afspraken zijn gemaakt. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die De Gunfactor noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
13.3 Het honorarium van De Gunfactor, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de (advies)werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening
gebracht, tenzij de opdrachtgever en De Gunfactor hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de opdrachtgever aan De Gunfactor verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
13.4 Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van De Gunfactor, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

14 Betalingsvoorwaarden

14.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te
geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door De Gunfactor aan te wijzen bankrekening.
14.2 Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is De Gunfactor gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van De Gunfactor, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
14.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Gunfactor maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
14.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van De Gunfactor daartoe
aanleiding geeft, is De Gunfactor gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Gunfactor te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Gunfactor gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan De Gunfactor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
14.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de (advies)werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

15 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

16 Klachten

16.1 Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan De Gunfactor kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
16.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
16.3 In geval van een terechte klacht heeft De Gunfactor de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

17 Aansprakelijkheid

17.1 De Gunfactor is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Gunfactor van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
17.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Gunfactor voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
17.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
17.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

18 Aanvullende bepalingen aangaande het verzorgen van lezingen.

18.1 Het honorarium voor lezingen is verschuldigd binnen een termijn van 14 dagen na bevestiging van de opdracht. Mocht de lezing plaatsvinden korter dan 14 dagen na bevestiging van de opdracht dan is het honorarium verschuldigd voorafgaand aan de lezing. Bij annulering binnen 60 dagen voorafgaand aan de lezing wordt geen restitutie van het honorarium verleend, bij annulering langer dan 60 dagen voorafgaand aan de lezing wordt 50% van het honorarium gerestitueerd.
18.2 De Gunfactor   zal zich inspannen een vervangende spreker te verzorgen indien door overmacht, ziekte of om andere redenen de lezing door De Gunfactor zelf geannuleerd wordt. Als er geen acceptabele vervanger wordt gepresenteerd en ook niet een andere datum niet kan worden overeengekomen wordt het honorarium voor 90% gerestitueerd.
18.3 Indien het aantal deelnemers hoger is dan vooraf aangegeven door de opdrachtgever is De Gunfactor gerechtigd een naverrekening in rekening te brengen.
18.4 Opdrachtgever draagt zorg voor de locatie, audiovisuele apparatuur en andere hulpmiddelen. Indien De Gunfactor locatie, hulpmiddelen, boeken of relatiegeschenken verzorgt worden hierover vooraf schriftelijke afspraken gemaakt.

19 Aanvullende bepalingen aangaande het verkopen van ZOHO Software licenties

19.1 De Gunfactor is partner van ZOHO en het aanbieden van softwarelicenties wordt expliciet los overeengekomen. De Gunfactor heeft slechts een verkopende en bemiddelende rol in de rechtstreekse relaties die opdrachtgevers aangaan met ZOHO. De voorwaarden voor het gebruik van software en de voorwaarden van samenwerking met ZOHO zijn voor gebruikers van de EU server hier te vinden: www.zoho.eu/terms, voor gebruikers van de COM server hier: www.zoho.com/terms

19.2 Het aanbieden van softwarelicenties is altijd onderdeel van een overeenkomst met De Gunfactor en de Gunfactor is daarom, tenzij expliciet anders afgesproken, partner voor de Opdrachtgever in de relatie met ZOHO. Indien een opdrachtgever afziet van dit partnerschap worden eventuele kortingen, reclames of andere tegemoetkomingen die gedaan zijn om dit partnerschap te beheersen met terugwerkende kracht in rekening gebracht, net als gemaakte verkoopkosten om het partnerschap tot stand te laten komen. Voor de tegemoetkoming in gemaakte verkoopkosten geldt een maximum van het totaalbedrag dat in enig jaar aan ZOHO licenties door opdrachtgever is betaald.

20 Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en De Gunfactor is Nederlands recht van toepassing.

 

Back To Top
Translate »